In Vesti

Užički centar za prava deteta je kreirao „Predlog praktičnih politika za bezbednost i zaštitu dece od nasilja u sportskim aktivnostima“ u cilju zagovaranja za ostvarivanje prava deteta na zaštitu od nasilja u sektoru sporta.

Predlog praktičnih politika ima za cilj da definiše opšti pojam, ključne aktivnosti, ključne aktere i ključne elemente u izgradnji sistema zaštite dece od nasilja u sportskim aktivnostima, a na osnovama postojećeg normativnog uređenja sportskih aktivnosti i normativnog uređenja zaštite dece od nasilja.

Veliki broj dece, naročito u urbanim sredinama, uključen je u sportske i rekreativne aktivnosti. One su veoma važne za decu i njihov razvoj, i to ne samo razvoj tela, već i psihički i emotivni razvoj. U ovoj sredini tradicionalno važe pravila ponašanja koja često nisu kompatibilna sa pravilima ponašanja na koja se upućuju u obrazovnom sistemu i drugim sredinama. Ipak, tendencija je da se pristup deci u sportu menja i da se pravila bezbednosti i zaštite dece od nasilja i drugih štetnih postupaka uvode i unapređuju, jer je sazrela svest da isti rizici za decu postoje i u ovoj sredini. Istraživanja pokazuju da nasilje od strane drugog sportiste prepoznaje i prijavljuje u istraživanju 40% mladih sportista, a od strane trenera njih 63%, što ukazuje na to da je ova tema i njima značajna.

U ovom momentu, u oblasti sporta postoji samo zakonski osnov da se izgradi sistem zaštite od nasilja, a koji osnov je sadržan u članu 4. Zakona o sportu, koji zabranjuje zloupotrebu, zlostavljanje, nasilje i diskriminaciju prema deci u sportu. U Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020-2023. godine, sport ima ulogu u prevenciji nasilja kroz mere u kojima ima edukativnu funkciju.

U nastavku razvoja sistema zaštite presudno je da revidirani tekst Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja prepozna sport kao važnu oblast života dece i uključi ga u postojeći sistem. Na taj način, stvoriće se osnov za povezivanje sportskih organizacija i drugih aktera u sportu sa već postojećim nosiocima u sistemu zaštite dece od zlostavljanja na uređen način. Donošenjem podzakonskog akta o prepoznavanju oblika neželjenih postupanja, a čija izrada je predviđena Zakonom o sportu, postavile bi se jasne definicije nedozvoljenih postupanja, a što je važno ako imamo u vidu tradicionalnu sliku sporta. Sledeći važan korak izgradnje sistema bila bi obuka za primenu ovog akta, koja bi mogla da bude deo kontinuiranih edukacija sportskih stručnjaka koji rade sa decom. I najzad, svaka sportska organizacija (a poželjno je i savez) treba da ima svoj opšti akt, svoju politiku zaštite dece od nasilja i ugovorne mehanizme za realizaciju odgovornosti lica koja rade sa decom, a ogluše se o postavljena pravila. Svaka sportska organizacija treba da ima i jasno propisana pravila za decu i sistem odgovornosti u odnosu na njih i roditelje, a koji takođe treba da bude sastavni deo politika sportskih organizacija. Sportske organizacije su ključni akter u pogledu komuniciranja sa decom i roditeljima svih pravila i očekivanja, kao i stožer dosledne primene postavljenih pravila, pa je njihova doslednost u zaštiti dece kroz jasno definisane postupke ključ uspešnosti u unapređenju zaštite dece od nasilja u sportu.

Stoga, u razvoju sistema su ključni sledeći koraci:

 • Donošenje podzakonskog akta predviđenog Zakonom (o prepoznavanju oblika neželjenih postupanja);
 • Uvođenje edukacije za zaštitu dece od nasilja u sportu u kontinuirane edukacije sportskih stručnjaka koji rade sa decom;
 • Definisanje politike zaštite dece na nivou sportskih organizacija i saveza;
 • Podrška i uslovi lokalnih samouprava za finansiranje sportskih programa, a koji su usklađeni sa politikom posvećenosti bezbednosti dece.

Svaki akter u sportu imao bi svoj set odgovornosti, odnosno preporučene aktivnosti koje treba da sprovоde.

Preporuke za sportske organizacije

 • Usvajanje opšteg akta koji bi sadržao pravila ponašanja, principe zaštite, kao i postupak intervencije u slučaju prijavljenog/uočenog nasilja, nadzor, praćenje, evaluaciju;
 • Preventivne aktivnosti i edukacija (predlog sadržine akta je sastavni deo ovog dokumenta);
 • Predvideti da nepostupanje prema navedenom opštem aktu predstavlja povredu radne obaveze lica angažovanih po ugovoru o radu;
 • Pravila ponašanja iz opšteg akta predvideti kao sastavni deo ugovora lica angažovanih po drugom osnovu (a ne po osnovu ugovora o radu) i predvideti nepoštovanje ovih pravila kao osnov za jednostrani raskid ugovora od strane sportske organizacije;
 • Pravila ponašanja su deo dokumenta kojima dete pristupa sportskoj organizaciji (prilog uz ugovor ili pristupnicu);
 • Jasno komunicirati sa roditeljima i decom o tome šta je nasilje i kako izgleda postupak zaštite od nasilja (kroz edukacije i pisani materijal);
 • Raditi sa decom na prevenciji nasilja i usvajanju zdravih stilova života kroz sportske aktivnosti.

Preporuke za Sportski savez i nacionalne granske saveze u pogledu zaštite dece

 • Propisati minimalne standarde zaštite za sportske organizacije koje su deo saveza;
 • Utvrditi mehanizme nadzora, izveštavanja o zaštiti dece;
 • Podržati edukacije kroz podršku sportskim organizacijama;
 • Podržati edukacije kroz definisanje licencionih uslova za rad sa decom koji bi obuhvatili i edukaciju u pogledu zaštite dece;
 • Postarati se da nove nacionalne strategije razvoja sporta sadrže i ciljeve u pogledu bezbednosti i zaštite dece od nasilja.

Preporuke praktičnih politika za visokoškolske ustanove

 • Važno je da akreditovane visokoškolske ustanove pripreme kvalitetne programe obuka koje bi bile deo kontinuirane edukacije, kao i bazične edukacije za rad sa decom. Saradnja sa organizacijama koje imaju iskustva u tome kao i sa obrazovnim ustanovama u kojima se sistem zaštite primenjuje godinama unazad bio bi preporučljiv.

Preporuka za Vladu Srbije

 • Revidirani tekst Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja treba da se proširi i na oblast sporta. (URAĐENO!)

Preporuke za jedinice lokalne samouprave

 • Revidiranje konkursa za finansiranje sportskih aktivnosti sa decom tako da se na jasan način navode da: osobe koje rade sa decom moraju da imaju odgovarajuće znanje i licence u skladu sa zakonom; organizator aktivnosti mora da ima akt o bezbednosti dece i zaštiti dece od nasilja. Radi realizacije ove preporuke bilo bi uputno da opština obezbedi:
  • Model akta o bezbednosti dece i zaštiti dece u sportskim aktivnostima;
  • Program obuke za zaštitu dece od nasilja u skladu sa predviđenim modelima, a koji bi bio besplatno na raspolaganju svim zainteresovanim sportskim organizacijama u lokalnoj sredini.
 • Imenovanje predstavnika iz oblasti sporta u lokalne timove za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja (tamo gde su formirani).
 • Finansiranje programa osnaživanja učenika i preveniranja rizičnih ponašanja kroz sportske i edukativne aktivnosti i razvijanje zdravih životnih stilova.
 • Finansiranje učešća dece iz marginalizovanih grupa u sportske aktivnosti iz budžeta lokalne samouprave.
 • Postavljanje uslova za izdavanje objekata u svojini opštine, onim sportskim organizacijama koje imaju akt kojim se definišu bezbednost i zaštita dece.

Leave a Comment

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Start typing and press Enter to search