Užički centar za prava deteta (UCPD) osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Naša misija je da unapredimo položaj dece u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima navedenim u  Konvenciji o pravima deteta, čime Konvenciju promovišemo kao osnovni dokument o pravima deteta. Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

UCPD je razvojna organizacija koja radi na monitoringu i implementaciji dečjih i ljudskih prava. Naš rad se ogleda u kreiranju, razvijanju i sprovođenju javnih politika vezanih za ljudska i dečija prava u obrazovanju, socijalnoj zaštiti, nediskriminaciji, prevenciji nasilja, rodnoj ravnopravnosti, inkluziji dece iz osetljivih grupa kao i pravnim pitanjima koja se odnose na dečija i ljudska prava.

UCPD je vodeća organizacija u Koaliciji za monitoring prava deteta u Srbiji, koja je u potpunosti angažovana u praćenje i izveštavanje o implementaciji Konvencije u Srbiji pred Komitetom o pravima deteta. Od početka pregovora o pristupanju Srbije EU, 2014. godine, Užički centar za prava deteta je snažno angažovan u praćenje čitavog procesa. Pored aktivnog praćenja, Centar ima i direktnog uticaja na proces, i tako doprinosi boljem razumevanju i angažovanju mladih i dece u sam proces EU integracija.

Značajni deo našeg rada je izgradnja kapaciteta u oblasti dečijih i ljudskih prava. UCPD vredno radi na obezbeđivanju obuka za organizacije civilnog društva, ali i za institucije i javne servise, uključujući i ministarstva nadležna za ljudska i dečija prava, politike mladih, rodnu ravnopravnost, vladavinu zakona i razvoj zajednice. Posebnu pažnju posvećujemo osnaživanju organizacija i zajednica u nerazvijenim seoskim područjima.

Vizija

Užički centar za prava deteta ima aktivan odnos prema pitanjima i problemima dece i mladih i značajno doprinosi njihovom rešavanju, kao relevantan činilac u opštem korpusu organizacija i institucija koje se bave decom i mladima.        

Misija

 Užički centar za prava deteta radi na unapređenju položaja deteta u društvu u skladu sa principima i pravima definisanim Konvencijom o pravima deteta.

Prioriteti rada za period 2023 – 2027.  godine

  1. Borba protiv svih oblika diskriminacije, isključenosti i nasilja nad decom i uspostavljanje suštinske jednakosti i inkluzije
  2. Efikasno i nezavisno praćenje i izveštavanje o ostvarivanju prava deteta u Republici Srbiji
  3. Ojačavanje kapaciteta organizacija civilnog društva i saradničke mreže za praćenje sprovođenja prava deteta i ljudskih prava u Republici Srbiji

Strateški ciljevi

Strateški cilj 1. Doprineti da obrazovanje o pravima deteta i informacije o Konvenciji o pravima deteta budu dostupne svoj deci, profesionalcima koji rade sa decom i roditeljima.

Strateški cilj 2. Uspostaviti efikasan i nezavisan sistem stalnog praćenja i izveštavanja o ostvarenosti prava deteta u Srbiji u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije.

Strateški cilj 3. Doprineti eliminaciji svih oblika diskriminacije i nasilja nad decom i uspostavljanju suštinske ravnopravnosti sve dece naročito dece sa smetnjama u razvoju i dece Roma.

Strateški cilj 4. Doprineti uspostavljanju efikasnih mehanizama uključivanja dece u procese donošenja odluka i poštovanja stavova dece o pitanjima od njihovog interesa u skladu sa principom participacije Konvencije o pravima deteta i preporukama Komiteta za prava deteta.

Principi rada

 Užički centar za prava deteta je organizacija koja svoj rad zasniva na pristupu zasnovanom na pravima. Prava deteta kao deo ukupnog korpusa ljudskih prava, zasnivaju se na jasno definisanim pravima imaoca prava i odgovornostima nosilaca odgovornosti. Shodno tome, UCPD u svom radu, jasno razgraničava svoje delovanje na decu, kao imaoce prava, posmatrajući ih kao aktivne subjekte ostvarivanja svog prava koje podržavamo i osnažujemo da traže, brane i uživaju svoja ljudska prava i nosioce odgovornosti od kojih zahtevamo delovanje sa ciljem zaštite, osiguranja, obezbeđivanja i poštovanja prava. Pored ovog, bazičnog principa na kojem UCPD zasniva svoj rad, implementacija ove strategije, svih programa, projekata i aktivnosti koje se u okviru nje realizuju biće zasnovana i na ovim:

    1. Princip dečije partcipacije – deci će biti omogućeno da aktivno učestvuju u planiranju, implementacije i evaluaciji svih aktivnosti koje realizuje UCPD;
    2. Princip inkluzije – svi programi i aktivnosti koje se budu realizovale u okviru strategije uključivaće decu i mlade iz marginalizovanih grupa sa ostalom decom i mladima;
    3. Princip rodne ravnopravnosti – u svakoj prilici UCPD će poštovati princip rodne ravnopravnosti u svom radu prema najvišim standardima u ovoj oblasti. UCPD će primeniti posebne mere radi osiguranja rodne ravnopravnosti.

Start typing and press Enter to search