u Vesti

Užički centar za prava deteta je izradio „Analizu javne politike sa preporukama za njeno unapređenje – participacija, građanska i politička prava u obrazovanju“. Predlog analize politike je uvršten u Godišnji program rada Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2020.godinu. Očekujemo da je ovo važan korak ka većem učešću dece u prosecu odlučivanja u školama, čemu će doprineti Pravilnik o participaciji učenika i Pravilnik o informisanju učenika.

Potrebno je izmenama i dopunama prosvetnih zakona propisati i urediti pravo deteta na participaciju u obrazovno-vaspitnim ustanovama i obaveze ustanova da obezbeđuju participaciju dece i učenika na svim nivoima. U tom cilju, Užički centar za prava deteta daje predloge za ostvarivanje ove preporuke izradom Pravilnika o participaciji i informisanju učenika.

Pravo na participaciju, tj. pravo deteta da izrazi svoje mišljenje i da se to mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču, predstavlja novinu koju uvodi Konvencija o pravima deteta, budući da se u njoj po prvi put deci garantuju prava koja su pre toga bila garantovana odraslima. Princip participacije uvodi sliku o detetu kao subjektu prava koje je kompetentno i aktivno učestvuje u životu svoje zajednice, umesto do tada uobičajene slike o detetu kao objektu prava – pasivnom objektu brige i staranja drugih. Participacija uvodi i promenu u način na koji se deca tretiraju i od odraslih zahteva da grade kooperativni model moći, u kojem se deca uključuju u proces odlučivanja o stvarima koje ih se tiču i u okviru kojeg se moć deli sa decom. To zahteva informisanje dece, konsultovanje sa njima, slušanje i uvažavanje njihove perspektive i uključivanje dece u proces donošenja odluka o stvarima koje ih se tiču. Participacija predstavlja potrebu deteta, ali i mehanizam koji podstiče razvoj.

Zašto je važna participacija dece? Konsultovanje dece odraslima pomaže da se decentriraju i da razumeju ono što je važno detetu. Stiču se bolji uvidi u probleme sa kojima se deca suočavaju, bolje se razume njihova perspektiva i odluke koje se donose na taj način su u većoj meri u najboljem interesu deteta. Konsultovanjem dece odrasli uvažavaju decu, njihovo mišljenje ozbiljno razmatraju i poštuju i tako prevazilaze tradicionalne diskriminatorne prakse neslušanja. Brojne su dobrobiti i za dete od procesa participacije: ono razvija prosocijalno ponašanje i niz kompetencija koje su važne za demokratsko društvo; uči da jasno izražava svoje i sluša mišljenje drugog, uči da funkcioniše u grupi, da deluje u duhu poštovanja i saradnje, uči da se dogovara i da pregovaraju sa drugima, da pronalazi konstruktivna rešenja problema, da kritički misli, da bude samostalno i odgovorno. Dete koje ima iskustvo participacije razvija visok stepen samopoštovanja i samopouzdanja, tolerancije, uvažavanja drugih; spremnije je da prihvati i odgovornost za sprovođenje odluke jer razume razloge njenog donošenja, kao i posledice njenog neostvarivanja. Takođe, u odnosu sa decom gube se elementi autoritarnosti i do izražaja dolazi autoritet zasnovan na poštovanju; slušajući različita mišljenja, dete uči da sagledava pojave iz različitih perspektiva; razvija osećaj za društvenu pravdu. Participacija nije jednosmerna dobrobit, ona koristi i deci i odraslima.

Analiza javne politike sa preporukama za njeno unapređenje nastala je u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koga podržava Švedska.

Ostavite komentar

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Započnite pisanje i pritisnite ENTER za pretragu