Dijalogom do unapređenih politika zaštite dece od nasilja

mentalno-zdravlje

O projektu

DIJALOG PROMENA

Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti

Užički centar za prava deteta realizuje projekat „Dijalogom do unapređenih politika zaštite dece od nasilja“ koji se sprovodi uz podršku Evropske unije u okviru programa „Dijalog promena“ kojim koordinira Beogradska otvorena škola.

Namera je da se inicira dijalog za uspostavljanje zakonskih procedura i pravila za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u sektoru sporta. Projekat će pokrenuti proces izrade predloga za unapređenja politike prevencije i zaštite dece od nasilja u ovom sektoru.

Osnovni problem na koji se želi uticati kroz dijalog sa javnim vlastima jeste nepostojanje relevantnih politika i zakonskih procedura kojim bi se preveniralo i reagovalo na nasilje nad decom u okviru sportskih klubova koji rade sa decom. U poslednjih deset godina Srbija je napravila značajne pomake u prevenciji i reagovanju na nasilje nad decom kroz usvajanje odgovarajućih zakona i podzakonskih akata. Ovo se prvenstveno odnosi na usvajanje opšteg, a kasnije i seta sektorskih protokola za prevenciju i zaštitu dece od nasilja koji odnose se na rad obrazovnih, zdravstvenih ustanova, ustanova socijalne zaštite, policije, sudova i tužilaštava.

Kada su pitanju sportski klubovi koji rade sa decom, njihovo osnivanje i rad nisu pokriveni odredbama ovih protokola. Nad radom sportskih klubova primenjuju se zakoni koji ne regulišu pitanja o tome da li postoje procedure prevencije i procedure zaštite i reagovanja u slučaju nasilja, ko može da radi sa decom, na koji način se informišu roditelji i deca o prihvatljivim/neprihvatljivim oblicima ponašanja i ophođenja sa decom. U skladu sa tim, nadležne inspekcije ne kontrolišu ova pitanja.

Prema istraživanju nasilja nad decom u sportu, koje je realizovao Centar za prava deteta,  63% dece je izjavilo da je doživelo neki oblik nasilja od strane trenera, njih 66% su bili svedoci nekog nasilnog postupka trenera prema saigračima, protivnicima ili sudijama. Ovi slučajevi sa razlogom su pokrenuli pitanja od interesa velikog broja dece, roditelja i profesionalaca o tome na koji način se vrši nadzor nad radom sportskih klobova kada je u pitanju zaštita dece od nasilja.

Ključne aktivnosti kojima želimo da iniciramo promenu jesu fokus grupe sa decom, roditeljima, predstavnicima sportskih klubova; sastanci sa predstavnicima sportskih udruženja i saveza, izrada  predloga politike zaštite dece od nasilja u radu sportskih klubova, dijalog sa javnim vlastima. Ovim sveobuhvatnim aktivnostima treba da se  da doprinos unapređenju politike zaštite i bezbednosti dece u sportu.

Related Projects

Start typing and press Enter to search