Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

MONITORING OSTVARIVANJA PRAVA DETETA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

O projektu

Užički centar za prava deteta u 2021. godini nastavlja realizaciju projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji predstavlja odgovor na nizak stepen učešća dece i mladih, organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu u praćenju napretka u ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Projektom želimo da doprinesemo povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, specifično, doprinosimo ojačavanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu za dijalog i uticaj na javne vlasti u domenu ostvarivanja prava deteta.

Ciljne grupe su deca uzrasta 14-18 godina; aktivisti organizacija civilnog društva; profesionalci koji rade sa/za decu, roditelji, predstavnici biznis sektora. Krajnji korisnici su institucije javnog sektora koje rade na pitanjima ostvarivanja prava deteta;  organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava deteta; profesionalci koji rade sa decom i za decu.

Očekivani rezultati projekta su: uspostavljen stalan, nezavisan i efikasan kontrolini mehanizam praćenja implementacije AP 23 u delu koji se odnosi na prava deteta; OCD,  deca i mladi informisani o značaju praćenja procesa pridruživanja, mehanizmima uključivanja u proces praćenja i načinima uticaja na kreiranje javnih politika povezanih sa pravima deteta (Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta);  donosioci odluka i drugi akteri u obrazovnom sistemu informisani o ključnim izazovima ostvarivanja prava deteta na dostupnost i kvalitet obrazovanja tokom KOVID -19 epidemije.

Ključne aktivnosti

U narednim paragrafima smo predstavili neke aktivnosti projekta kako biste stekli uvide u njegovu širu sliku i uvide u aktivnosti gde se očekuje vaše učešće.

Aktivnost 1: Monitoring implementacije AP 23 – prikupljanje i analiza informacija od značaja

UCPD će angažovati isti tim stručnih konsultanata za praćenje implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 i izradu Alternativnog izveštaja, koji smo već formirali tokom prethodne tri godine. Timom će rukovoditi koordinator tima, kojeg će angažovati UCPD iz reda svojih saradnika sa značajnim iskustvom u monitoringu prava deteta. Pored koordinatora, tim će činiti još najmanje tri osobe koje će biti angažovane. Užički centar za prava deteta će se osloniti na kapacitete, razvijanim u prethodnih 10 godina aktivnog praćenja i alternativnog izveštavanja o implementaciji prava deteta u Srbiji. Formirani tim će, uz korišćenje opisanih resursa, započeti prikupljanje informacija relevantnih za praćenje realizacije Akcionog plana za poglavlje 23. Polazna osnova za ovaj proces su naši do sada izrađeni Alternativni izveštaji, a osnov poređenja će biti izveštaj Saveta za sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23. U slučaju neobjavljivanja državnog izveštaja, UCPD će prikupiti podatke iz drugih, nezavisnih izvora. Ova aktivnost obuhvatiće praćenje, prikupljanje i analizu podataka iz ključnih sektora na koje se odnosi AP23 – obrazovanje, socijalna zaštita, zdravlje i drugi.

 Aktivnost 2: Izrada alternativnog izveštaja

U toku ovog projekta tim će izraditi jedan Alternativni izveštaj i na taj način održati uspostavljeni, stalni, nezavisni sistem praćenja implementacije prava deteta, u okviru ovog poglavlja. Na osnovu do sada izrađenih Alternativnih izveštaja možemo zaključiti da se akcioni plan za segment prava deteta realizuje sa velikim teškoćama i značajnim odstupanjima u pogledu rokova, da je došlo do usporenja realizacije AP 23 u celosti, pa i u delu koji se odnosi na prava deteta. Sa druge strane, jasno je da se sa nezavisnim praćenjem mora nastaviti, jer se na osnovu državnih izveštaja može zaključiti da se implementacija AP 23 odvija u potpunosti bez ikakvih teškoća, što nije realna slika. Štaviše, može se zaključiti da je skoro ispunjena većina standarda i obaveza koja iz akcionog plana proističe. Ipak, naša analiza, ali i drugi podaci govore u prilog tome da zapravo nema poboljšanja položaja deteta u društvu. Izveštaj će kao i do sada, sadržati nezavisne izvore informacija o pitanjima iz akcionog plana kao i osvrt na izveštaje Saveta u delovima gde se budu ustanovile razlike. On će poslužiti civilnom društvu da utiče na kreatore javnih politika u domenu prava deteta, obezbeđujući relevantne informacije i osnovu za pokretanje kvalitetne javne debate. Takođe, na ovaj način obezbedićemo kontrolni mehanizam za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.

Kako izgledaju prethodni alternativni izveštaji možete pogledati na sledećim linkovima:

*Prvi alternativni izveštaj

*Drugi alternativni izveštaj

*Treći alternativni izveštaj

*Četvrti alternativni izveštaj

*Peti alterantivni izveštaj

Aktivnost 3: Prezentacije i štampanje alternativnog izveštaja

UCPD će realizovati dve prezentacije Alternativnog izveštaja namenjene stručnoj javnosti. Učesnici prezentacija biće predstavnici OCD, predstavnici javnog sektora koji su u fokusu izveštaja (predstavnici ministarstava koji rade sa decom, škole, centri za socijalni rad i drugi) – njih ukupno 50 (po 25 na svakoj od dve prezentacije).

Cilj prezentacija je da se stručna javnost, a naročito nosioci odgovornosti upoznaju sa preprekama, nedostacima i izazovima koji prate proces implementacije AP 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Ovo će biti i prilika da se otvori javna debata o pitanjima od važnosti za prava deteta u kontekstu EU integracija i da se nosioci odgovornosti pozovu na odgovornost.

Alternativni izveštaj će biti distribuiran javnosti na dva načina i to putem štampanog izdanja i putem elektronskog izdanja. Štampano izdanje je prevashodno namenjeno za organizacije, institucije i lokalne zajednice Zlatiborskog okruga, sa kojima je uspostavljena saradnja u prethodnom periodu. Za te potrebe planirano je da izveštaji budu štampani  u po 1000 primeraka svaki i distribuirani preko saradničke mreže organizacija na teritoriji svih 11 opština Zlatiborskog okruga, prvenstveno organizacijama koje se bave decom, formalnim i neformalnim grupama dece i mladih, institucijama koje se bave decom i mladima, lokalnim vlastima, roditeljima, korisnicima usluga organizacija civilnog društva sa kojima smo u prethodnom periodu ojačali saradnju kroz ovaj program. Elektronsko izdanje Izveštaja UCPD će učiniti dostupnim putem sajta i stranica društvenih mreža svim zainteresovanim stranama.

 Aktivnost 4: Izrada pisanog priloga za EU Progress Report

UCPD će izraditi pisani prilog za predstojeći EU Progress Report koji će biti fokusiran na ostvarivanje prava deteta iz AP 23. Koristeći se podacima koje smo prikupljali u prethodnim godinama, kao i podatke koje ćemo prikupiti u narednom periodu, izradićemo ovaj prilog koji će biti zasnovan relevantnim podacima. UCPD je u ranijem periodu uvek dostavljao svoje priloge koji su našli svoje mesto u finalnom Progress Report i na taj način dodatno doprinosio procesu EU integracija.

 Aktivnost 5: Analiza potencijalnih partnera iz biznis sektora

            Ova aktivnost obuhvatiće istraživanje potencijalnih partnera UCPD-a u biznis sektoru, odnosno prikupljane podataka o akterima biznis sektora koji imaju potencijal za saradnju sa našom organizacijom. Oslanjajući se na podatke koje ima BOŠ, kao i na podatke do kojih dođemo samostalno, UCPD će istražiti privredne subjekte koji u svojim strategijama imaju oblasti delovanja koje i ima i UCPD, koje dele vrednosti na kojima počiva i naša organizacija. Proces će uključiti prikupljanje podataka i analizu strateških planova aktera biznis sektora u delu koji se odnosi na društvenu odgovornost i traganje za onim koji u svom fokusu imaju pitanja koja se odnose na prava deteta, decu uopšteno i druge tačke koje mogu biti osnov buduće saradnje. Na osnovu tih podataka ćemo sačiniti listu potencijalnih partnera sa kojima ćemo pokušati da uspostavimo kontakte i saradnju.

Aktivnost 6: Uspostavljanje inicijalnih kontakata sa identifikovanim partnerima iz biznis sektora

Nakon uspešne identifikacije potencijalnih partnera, UCPD će pokušati da uspostavi inicijalne kontakte i predstavi inicijativu za saradnju. I u ovoj aktivnosti UCPD će se osloniti na saradnju sa BOŠ-om, podatke i kontakte koje je BOŠ prikupio u prethodnim godinama. Takođe, zajedno sa BOŠ izradićemo i plan pristupa, odnosno plan komunikacije sa potencijalnim partnerima, sa dobro osmišljenom strategijom predstavljanja i realnim ciljevima saradnje. Inicijalni kontakti će biti uspostavljeni u prvom trenutku putem e-maila.

 Aktivnost 7: Sastanci – mapiranje zajedničkih interesa UCPD i biznis sektora

            Na osnovu rezultata aktivnosti 5 i 6, UCPD će organizovati seriju sastanaka sa najmanje dva predstavnika biznis sektora. Na ovim sastancima UCPD će pokušati da dogovori konkretne korake i/ili već uspostavi saradnju na podršci radu organizacije, potencijalnim zajedničkim aktivnostima ili podršci određenim aktivnostima koje su u toku ili koje planiramo da realizujemo u narednom periodu. I tokom ove aktivnosti UCPD će se oslanjati na iskustvo i kapacitete BOŠ imajući u vidu da je ovo aktivnost u kojoj UCPD nema dovoljno iskustva.

 Aktivnost 8: Fokus grupe sa ključnim akterima

Pre započinjanja kampanje na društvenim mrežama, UCPD tim će  konsultovati ključne aktere obrazovnog sistema (decu, nastavnike, roditelje, aktivisti NVO) o izazovima sa kojima se suočavaju u obrazovnom procesu u kontekstu KOVID-19 situacije. To će biti realizovano kroz fokus grupe. U okviru ove aktivnost realizovaćemo ukupno 4 fokus grupe sa ukupno 60 učesnika (po 15 iz sve četiri ciljne grupe). U pripremnoj fazi ove aktivnosti, UCRC će razviti instrumente za fokus grupe – četiri scenarija fokus grupe za svaku od četiri ciljne grupe (deca, roditelji, nastavnici, aktivisti NVO). Broj fokus grupa definisan je na osnovu: geografskog obuhvata i potrebe da se uključe deca različitih uzrasta koja pokrivaju čitave uzraste osnovnih škola (i njihovi roditelji), deca različitog socijalno-ekonomskog, verskog, etničkog porekla, kao i da pođu u seoske škole – deca, roditelji i nastavnici koji takođe žive u tim oblastima. Kroz ovaj proces UCRC ima za cilj da proveri šta su osnovni izazovi i predložena rešenja za prevazilaženje izazova, nauči iz perspektive ključnih aktera. Realizacijom ove aktivnosti projektni tim namerava da izgradi dalju podršku aktivnih učesnika obrazovnog sistema i promoviše angažovanje građana u kreiranju javnih politika.

Aktivnost 9: Izrada plana kampanje

Na osnovu rezultat fokus grupa i podataka dobijenih, kroz ovu aktivnost, UCPD će izraditi plan kampanje. Ova aktivnost i plan uključiće definisanje ključnih poruka koje će se poslati; vremenski raspored (datumi početka i završetka kampanje, kada i koliko dugo će se svaki post promovisati); koliko će se sredstava dodeliti na određeni post; primarna ciljna grupa za određene postove, plan za nepredviđene komentare koji mogu nastati tokom kampanje, definisanje uloga članova projektnog tima tokom kampanje. UCPD će iskoristiti razvijene kapacitete na ovom polju kroz podršku koju smo dobili u prethodnoj godini, ali i kroz saradnju sa dodeljenim konsultantima od BOŠ.

Aktivnost 10: Izrada sredstava komunikacije

Ova aktivnost uključiće izradu (dizajn) Facebook/Instagram postova koji će biti osnovno sredstvo komunikacije tokom realizacije kampanje na društvenim mrežama. UCPD će dizajnirati ukupno 10 postova koji će sadržati ključne informacije do kojih se došlo tokom konsultativnog procesa sa ključnim akterima (aktivnost 8) i koji će biti promovisani tokom kampanje. Postovi će biti dizajnirani tako da budu angažujući i pozivajući na diskusiju. Sa vizuelnog aspekta postovi će imati grafikone i infografike lako razumljive, veze do važnih dokumenata/podataka. Sadržaj posta odražavaće glavne nalaze fokus grupa (izazove, potrebe, naučene lekcije, priče o uspehu) i/ili ključna rešenja predložena za prevazilaženje izazova u obrazovanju tokom KOVID-19 epidemije. Poseban segment postova biće video klipovi koji će sadržati autentične priče, odgovore koje ćemo snimiti sa decom, roditeljima i nastavnicima. UCPD će izraditi ukupno 5 videa za ove potrebe.

Aktivnost 11: Realizacija kampanje na društvenim mrežama

Kriza izazvana KOVID-19 epidemijom, pored toga što je u drugi plan stavila realizaciju celokupnog AP23, posebno se negativno reflektovala na pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja, naročito dece koja pripadaju ugroženim grupama, što je takođe tema iz ovog pregovaračkog poglavlja. Predloženi i primenjeni model nastave u mnogim aspektima otežava pristup obrazovanju velikom broju dece, što zbog nedostatka digitalnih uređaja, tako i zbog drugih otežavajućih okolnosti (nemanje interneta, pa čak i struje u nehigijenskim naseljima). UCPD želi da stavi ovu temu u fokus društva i donosioca odluka i pokuša da inicira širi društveni dijalog o temi koja nije dovoljno zastupljena u javnosti.

Da bi postigao ovaj cilj, projektni tim je odlučio da kreira i sprovede intenzivnu kampanju na društvenim mrežama – komunikacionom kanalu koji je efikasan i najprikladniji za trenutnu situaciju. Ovom kampanjom nameravamo da se obratimo širokoj publici Srbije, ponovo usredsređenoj na profesionalce koji rade sa i za decu u obrazovnom sistemu, akademskoj zajednici, roditeljima i nastavnicima da podrže našu inicijativu za unapređenje obrazovnog procesa u vreme krize i otvorimo široku diskusiju i javni dijalog o ovom pitanju.

Realizacija kampanje na društvenim mrežama uključuje objavljivanje postova na Facebook/Instagram nalozima UCRC-a, kao i upravljanje diskusijom sa publikom – odgovaranje na pitanja, komentare i podržavanje diskusije, dokumentovanje procesa – što će uključivati kontinuirano praćenje kampanje i prikupljanje relevantnih podataka o kampanji, kao što su doseg, broj interakcija (komentari, deljenja, sviđanja). Aktivnost će realizovati osoblje UCRC-a, prvenstvena je odgovornost koordinatora programa, koji će upravljati pitanjima sadržaja i diskusijama o pitanjima učenja na mreži, uz podršku iskusne agencije odgovorne za dizajn postova, oglašavanje na društvenim mrežama, efikasne odnose i IT pitanja. Očekuje se da će ova aktivnost dostići oko 500.000 publike.

Aktivnost 12: Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive sa decom i mladima

UCPD će realizovati dve jednodnevne radionice sa ciljem podizanja kapaciteta OCD koje rade sa/za decu i mlade iz Srbije za aktivno učešće u procesu praćenja pregovaračkog procesa sa posebnim naglaskom na praćenje Akcionog plana 23, odnosno ostvarivanja prava deteta u okviru tog pregovaračkog poglavlja.

Učesnici radionice su aktivisti organizacija koje su identifikovane i konsultovane u prethodnim godinama. Ukupan broj učesnika je 8 – po dve osobe iz 4 organizacije.

Aktivnost 13: Akcije za decu i mlade

U svakoj od 4 opštine  iz kojih dolaze odabrane organizacije (Aktivnost 12) kao i u opštini Užice biće realizovana po jedna akcija za decu i mlade. Cilj akcija je da informišu prvenstveno decu i mlade, korisnike usluga ili učesnike programa organizacija koje rade sa decom na lokalnom nivou, o procesu pregovaranja, načinima uticaja na pregovarački proces i značaju uključivanja dece u ovaj proces kao zainteresovane strane. Akcije će imati i zagovaračku komponentu, odnosno deca i mladi će u okviru akcija pokrenuti debate i dijalog sa lokalnim nosiocima odgovornosti o pitanjima od značaja za decu i mlade, a u vezi sa evro integracijama. Akcije će realizovati OCD koje su prošle obuku UCPD (Aktivnost 12), sa svojim mladim aktivistima i volonterima. Pod terminom akcije za decu i mlade podrazumevamo seriju manjih povezanih aktivnosti koje vode ka ostvarivanju ciljeva i mogu podrazumevati: debate, podcast aktivnosti, istraživačke aktivnosti na lokalnom nivou o pitanjima od značaja za decu i mlade u ostvarivanju njihovih prava, zoom sastanke i konsultacije mladih, onlajn kratke vršnjačke obuke, izradu kratkih video materijala tematski vezanih za uočeni problem i markirane nosioce odgovornosti, radionice, izradu infografika, video klipova, sastanke i konsultacije sa različitim lokalnim nosiocima odgovornosti, i slične aktivnosti koje će mladi proceniti atraktivnim i delotvornim u ostvarivanje ciljeva.  Lokalne akcije su namenjene deci uzrasta 14-18 godina iz 5 ciljanih opština. Posebno će biti obuhvaćene postojeće aktivne grupe dece i mladih, formalne i neformalne. Očekivani broj učesnika javnih debata je oko 500 – po 100 u svakoj opštini.

Treba naglasiti da su mladi uključeni u sve faze realizacije aktivnosti – od obuke, analize, predlaganja teme, osmišljavanja, realizacije akcija. Metodološki pristup koji ćemo primeniti na akcijama biće prilagođen uzrastu učesnika, odnosno deci i mladima. To podrazumeva da će UCPD prilagoditi informacije uzrastu i načinu komunikacije sa ovom specifičnom ciljnom grupom, kako bi mogli da razumeju kontekst i aktivno učestvuju u akcijama. Konsultovaćemo decu i mlade o pitanjima od značaja za njih i formulisati zajedničke preporuke i zaključke (dece, mladih i OCD)  u odnosu na specifičnosti njihovih lokalnih zajednica na temu ostvarivanja prava deteta u kontekstu procesa pridruživanja Srbije EU. Ove preporuke i zaključci biće sumirani u Alternativnom izveštaju i dostavljeni relevantnim institucijama i organizacijama.

Related Projects

Start typing and press Enter to search