Pravo na obrazovanje u periodu krize izazvane pandemijom COVID 19 u Srbiji

eu

O projektu

Right2EDU – Pravo na obrazovanje

Užički centar za prava deteta (UCPD) realizuje projekat “Pravo na obrazovanje u periodu krize izazvane pandemijom COVID 19 u Srbiji” koji finansira Evropska unija. Cilj projekta je poboljšanje ostvarivanja prava na obrazovanje dece pogođene posledicama pandemije COVID -19 u Republici Srbiji.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je realizacija kvalitativnog istraživanja. Namera je da se u participativnom procesu osvetli proces onlajn obrazovanja iz različitih perspektiva, dobiju informacije o primerima dobre prakse, uspehu, potrebama, ali i izazovima, zabrinutostima dece, roditelja i nastavnika, kao ključnih aktera obrazovnog procesa, da bi se na tim nalazima mogao dati doprinos kvalitetu budućeg obrazovanja u Srbiji.

Dečja perspektiva biće usmerena na njihova osećanja, mišljenje o izazovima i podršci koja im je potrebna u procesu učenja tokom pandemije, kako bi se osvetlila nužna delovanja za ostvarivanje prava deteta na kvalitetno obrazovanje definisano Konvencijom o pravima deteta. Perspektiva roditelja fokusiraće se na njihove brige, dosadašnju ulogu u pružanju podrške deci u obrazovnom procesu. Nastavnička perspektiva primarno će biti usmerena na ostvarivanje uvida u primere dobre prakse i predstavljanje priča o uspehu i iznalaženju praktičnih rešenja u poboljšanju kvaliteta onlajn obrazovanja. Namera je da se stvori zbirka praktičnih rešenja koja su primenjivana za prevazilaženje izazova. Upravo, priče o uspehu treba da budu podsticaj za unapređenje prakse.
Izrada izveštaja o iskustvima onlajn učenja tokom pandemije uključivaće analizu prikupljenih podataka i kreiranje preporuka za nosioce odgovornosti na različitim novoima. Prepoznajući složenost procesa onlajn učenja, nalazi će biti dragocen izvor i pomoć nastavicima u boljem planiranju onlajn procesa obrazovanja, školama, kreatorima obrazovnih politika, organizacijama civilnog društa (strukovna i roditeljska) kako bi efikasnije planirali podršku za unapređenje uočenih izazova.

Nalaze istraživanja i predlog praktične politike o unapređenju sistema onlajn obrazovanja tokom kriznih situacija važno je razmeniti i prodiskutovati kako sa decom, tako i sa kreatorima obrazovne politike – Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Predlog praktične politike biće unapređen u procesu dijaloga, a namera je da se sa donosiocima odluka diskutuje o načinima, uslovima i resursima potrebnim za primenu ovog dokumenta.

Svakako, važan elemenat projekta jeste onlajn kampanja zagovaranja za poboljšanje primene prava na obrazovanje u kontekstu kriznih situacija i usvajanje preporuka predloga praktične politike.

Related Projects

Start typing and press Enter to search