Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

MONITORING OSTVARIVANJA PRAVA DETETA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI 2022.

O projektu

Užički centar za prava deteta u 2022. godini nastavlja realizaciju projekta „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“ koji predstavlja odgovor na nizak stepen učešća dece i mladih, organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu u praćenju napretka u ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Projektom želimo da doprinesemo  ojačavanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu za dijalog i uticaj na javne vlasti u domenu ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU.

Projekat se zasniva na nekoliko ključnih segmenata:

– monitoring implementacije Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta i izrada alternativnog izveštaja i njegova promocija;

– izrada pisanog priloga za EU Progress Report;

– obuka lokalnih organizacija civilnog društva za praćenje ostvarenosti prava deteta u lokalnim sredinama i podrška u sprovođenju istraživačkih inicijativa  na lokalnom nivou;

– uspostavljanje saradnje sa akterima iz poslovnog sektora koji rade sa decom u cilju uspostavljanja internih procedura zaštite dece od nasilja.

Budući da je Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23 planirana izmena teksta Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, Užički centar za prava deteta će se aktivno uključiti u zagovaranje da se tekst Opšteg protokola eksplicitno odnosi i na privatne subjekte koji aktivnosti realizuju sa decom, poput školica stranih jezika, sporta, glume i drugih umetničkih aktivnosti i sl. Koristeći dostupne mehanizme, UCPD će ponuditi svoju ekspertizu u ovoj oblasti. Prepoznavanjem privatnog sektora kao nosioca odgovornosti u prevenciji i ostvarivanju prava na zaštitu od nasilja u tekstu Opšteg protokola –  postojala bi obaveznost da se razviju interne procedure zaštite dece od nasilja. Užički centar za prava deteta želi da pomogne privatnom sektoru koji radi direktno sa decom, da postanu ili ostanu okruženje u kome će svako dete biti bezbedno, sigurno i zaštićeno i da pruži podršku da uspostave procedure za pravovremeno i adekvatno reagovanje.  Zašto? Svako dete je potencijalno u opasnosti od zlostavljanja i eksploatacije, a osobe koje vrše nasilje nad decom mogu biti različitog nivoa bliskosti sa detetom, samim tim to su  i profesionalci koji su angažovani na poslovima pomoći i podrške deci.

 Namera je da se projektnim aktivnostima doprinese:

  • povećanju transparentnosti i dostupnosti informacija o procesu implementacije Akcionog plana 23 u delu koji se odnosi na prava deteta;
  • informisanosti donosioca odluka, javnosti i drugih aktera o važnosti prevencije nasilja nad decom u okviru poslovnog sektora u kontekstu EU integracija;
  • aktivnom učešću dece i mladih u praćenju i izveštavanju o implementaciji akcionog plana na lokalnom nivou.
Related Projects

Start typing and press Enter to search