Family Safety Net - Bezbedan internet za celu porodicu

unicef

O projektu

Užički centar za prava deteta realizuje projekta  Family Safety Net – Bezbedan internet za celu porodicu u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a  uz  podršku  kompanije Telenor.

Opšti cilj projekta je stvoriti sigurno i stimulativno okruženje koje dovodi do smanjenja izloženosti dece onlajn riziku u Srbiji. Projektom želimo da povećamo znanje roditelja o rizicima na internetu i njihovo uključivanje u vaspitanje dece o digitalnoj bezbednosti i Izgradimo kapacitete učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece iz nižih razreda osnovnih škola i predškolskih ustanova o rizicima i bezbednom korišćenju interneta.

Polazna osnova

Roditelji imaju važnu ulogu u pružanju blagovremene i adekvatne podrške deci o tome kako da pravilno koriste internet. Velika većina dece (86%) smatra da može sa svojim roditeljima slobodno da razgovara o opštim stvarima koje ih brinu. Skoro dve trećine učenika navode da njihovi roditelji imaju nedovoljno znanja o upotrebi kompjutera i da poseduje slabe veštine korišćenja interneta u poređenju sa decom. Stoga, deca ne gledaju na svoje roditelje kao ravnopravne sagovornike i partnere u kontekstu digitalnih komunikacija. Isto tako, nešto više od 50% roditelja smatra sebe nedovoljno kompetentnim, a svaki četvrti roditelj vidi sebe kao nekompetentnog da pruži adekvatnu pomoć i podršku svojoj deci u slučajevima rizika na internetu.

Roditelji prepoznaju dobrobit koju internet ima na decu. Iako većina (65%) njih smatra da su internet i komunikacija mobilnim telefonom nedovoljno bezbedni za decu, evidentno je da manje obrazovani roditelji nisu u stanju da pravilno procene realne pretnje i rizike (50% smatra da nema rizika ili da ne znaju koji su rizici) i da njiva komunikacija sa decom o rizicima na internetu i zaštiti od nebezbednog ponašanja limitirana. Takođe, roditelji dece starosti 8-9 godina potvrđuju da je njihova komunikacija sa decom, na temu rizika na internetu i bezbednog ponašanja, veoma limitirana. Postoji jasan jaz između potrebe za informacijama o bezbednom korišćenju internet od strane mlađe dece i sposobnosti njihovih roditelja da obezbede adekvatne, jasne i uzrastu prilagođene savete.

Zaštita dece od zloupotrebe i eksploatacije je obaveza svih nas. To zahteva usaglašene odgovore pravosuđa, socijalne zaštite kao i obrazovanja, zdravlja i sektora informacionih tehnologija, organizacija civilnog društva i poslovnog sektora koji treba da sarađuju na zaštiti dece.

UNICEF je sarađivao sa brojnim partnerima, uključujući i Telenor proteklih 18 meseci kako bi povezao postojeće aktivnosti i kapacitete postojećih sektora koji se bave prevencijom digitalnog nasilja. Jedan od osnovnih rezultata predstavlja unapređenje rada Odeljenja za visokotehnološki kriminal u Ministarstvu unutrašnjih poslove, unapređenje kapaciteta regionalnih policijskih uprava za identifikovanje i oslobađanje žrtava digitalnog nasilja, podrška socijalnim radnicima, kao i obuka nastavnika za podršku deci.

Dok su postojeći programi i inicijative za podizanje svesti doprinele značajno jačanju kapaciteta profesionalaca u različitim sektorima, roditelji su ostali nedovoljno uključeni. Prethodne inicijative su bile uglavnom okrenute na decu školskog uzrasta starijih razreda I adolescenata, a mnogo manje predškolcima i deci nižih razreda dok praksa pokazuje da su deca izložena korišćenju interneta u sve ranijem uzrastu.

Kako bi se dopunile aktivnosti koje su do sada preduzimane i obezbedio holistički pristup prevenciji digitalnog nasilje, predloženi projekat posebno targetira roditelje i nastavnike. Program se oslanja na postignuća na polju istraživanja, podizanja kapaciteta i jačanja svesti o digitalnom nasilju i bezbednom ponašanju na internetu koja su ostvarena kroz partnerstvo između Telenora, Ministarstva obrazovanja, nauke I tehnološkog razvoja, Ministarstva unutrašnjih poslove i podrške UK online child sexual exploitation fonda.

Strateški pristup

Program ima za cilj da osigura uključivanje roditelja u vaspitanje dece o digitalnoj bezbednosti i obezbedi da roditelji steknu znanje kako bi mogli da adekvatno razgovaraju i savetuju decu o digitalnoj pismenosti i  zaštiti od rizika na internetu.

Imajući u uvidu još uvek nizak nivo digitalne pismenosti i manjka kompetencija roditelja da pomognu deci u zaštiti od rizika na internetu, strategija za jačanje njihovih znanja i komunikacije će se oslanjati i na tradicionalne kanale kao što su lifleti, brošure, medijske kampanje, kao i okruženje u sistemu obrazovanja (kao najadekvatnije mesto na koje su roditelji upućeni).

Program takođe ima za cilj da doprinese jačanju obrazovnog sistema kroz unapređenje znanje prosvetnih radnika kako bi se osigurala održivost programa. Tradicionalni i digitalni mediji i mreže biće uključeni u sprovođenje programa kako bi osigurali prenošenje osnovnih poruka i materijala za roditelje i za širu zajednicu.

Projektne aktivnosti

Politike i zagovaranje:

Istraživanje korišćenja interneta među malom decom (4-8 godina) i svesti/znanja među roditeljima koje će  služiti kao polazna osnova (sa ponavljanjem na kraju projekta u cilju merenja rezultata). Istraživanje će takođe imati jaku kvalitativnu komponentu koji će pomoći razvoj komunikacije / podizanja svesti i materijala za učenje za roditelje i decu (digitalne i tradicionalne materijale – brošure, crtani filmovi, video snimci).

Zagovaranje digitalnih kompetencija i on-line sigurnosti za mlađu decu (okrugli stolovi za uključivanje ICT industrije, donosioca odluka, akademika, roditelja, digitalnih stručnjaka).

Podizanje svesti i edukacija roditelja i dece

Razvoj i promocija / distribucija kratke brošure za roditelje. Brošura treba da sadrže ključne poruke o bezbednosti interneta. Sadržaj promotivnih materijala bićedefinisan nakon završetka ankete sa roditeljima dece. Promotivni materijali će sadržati pozitivne i konstruktivne poruke koje zadovoljavaju potrebe prosečnog roditelja u Srbiji.Svi materijali (digitalni i štampani) biće dizajnirani i razvijeni sa pred-testiranjem kako bi odgovarali nivou znanja roditelja i dece i osigurali efikasnu komunikaciju sa ciljnom publikom.

Izrada letaka za roditelje mlađe dece pogodne za diseminaciju kroz škole (razred 1) i predškolske ustanove. Koordinirana raspodela u odabranim opštinama organizovaće se prvi dan nove školske godine (ili bilo koji drugi pogodni datum), nakon čega sledi medijska pokrivenost (centralni događaj u jednoj školi / predškolskim ustanovama zajedno sa MPNTRom i Telenorom). Štampu i distribuciju će koordinirati UNICEF i organizovati kroz partnerstvo sa Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika.

Razvoj seta digitalnih i starosno odgovarajućih komunikacionih materijala za malu decu (video /crtani filmovi ) (4-8) pogodnih za kontinuirano diseminaciju kroz medijske / društvene mreže i integraciju u scenarije interaktivnog učenja  (koji će se razvijati i realizovati u školama i predškolskim ustanovama kao deo izgradnje kapaciteta).

Digitalni vodič možete pogledati OVDE.

Jačanje sistema

Razvoj paketa resursa jednostavnog za korišćenje (scenariji radionica i vodiči)   kojeg će nastavnici i vaspitači primeniti u svom radu. Paket resursa uključuje aktivnosti za roditelje i decu. Materijali koji će biti razvijeni za podizanje svesti biće povezani sa scenarijima radionica. Materijali će bi dostupni u štampanom formatu, a nakon pilotiranja i u elektronskom.

Pilotiranje paketa resursa uz obuku za njegovo sprovođenje u 5 opština (svaka opština ima najmanje jednu predškolsku ustanovu koja je ranije bila uključena u druge UNICEF programe prevencije nasilja.)

Razvoj i promocija e-verzije resornog paketa (online obuka) za nastavnike i vaspitače. E-verzija treba da bude dizajnirana na način koji dozvoljava i njegovo korišćenje od strane roditelja.

 

 

 

 

Related Projects

Start typing and press Enter to search