Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

O projektu

Projekat „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji ” predstavlja odgovor na nizak stepen učešća dece i organizacija civilnog društva koje se bave decom u praćenju napretka u ostvarivanju prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU. Projekat se naslanja na rezultate i naučene lekcije iz projekta podržanog kroz ovaj program u 2017. godini. Ovaj projekat doprinosi opštem cilju ovog programa, jer podržava proces EU integracija i demokratski razvoj Srbije, a doprinosi svakom od specifičnih ciljeva Programa, jer radi na jačanju OCD-a koji zastupaju interese građana i podstiču njihov uticaj na javne vlasti, ali i radi na informisanju i podsticanju građanskog učešća u javnim debatama o evropskoj integraciji Srbije prema EU.

Projekat je deo strateškog opredeljenja UCPD-a da radi na aktivnom uključivanju dece i mladih u procese evrointergracija, ali i delu strateškog plana koji se odnosi na uticaj na javne politike od interesa za decu u Republici Srbiji.

Opšti cilj projekta je doprinos povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, a specifični cilj je povećanje nivoa učešća dece i organizacija civilnog društva koje se bave decom u praćenju napretka ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije EU u opštinama Zlatiborskog okruga.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Uspostavljena neformalna mreža OCD koja prati napredak u ostvarivanju AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta;
  2. Deca i organizacije civilnog društva koje se bave decom iz opština Zlatiborskog okruga informisani o značaju praćenja procesa pridruživanja, mehanizmima uključivanja u proces praćenja i načinima uticaja na kreiranje javnih politika povezanih sa pravima deteta;
  3. Uspostavljen stalan, nezavisan, održiv i efikasan kontrolni sistem praćenja napretka implementacije AP za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta;
  4. OCD aktivno doprinose rešavanju problema građana u domenu prava deteta.

Projektom su planirane sledeće aktivnosti:

  1.  Uspostavljanje saradničke mreže organizacija civilnog društva za aktivno učešće u procesu praćenja napretka u okviru poglavlja 23 u delu vezanom za prava deteta;
  2. Javne debate o ostvarivanju prava deteta u kontekstu procesa pridruživanja;
  3. Izrada Alternativnih periodičnih izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava deteta u okviru AP za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta;Izrada predloga praktične javne politike u oblasti prava deteta;
  4. Izrada sajta organizacije.
Related Projects

Start typing and press Enter to search