Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

MONITORING OSTVARIVANJA PRAVA DETETA U PROCESU PRIDRUŽIVANJA SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

O projektu

Projektom želimo da doprinesemo povećanju podrške građana procesu pridruživanja Srbije EU i transparentnosti tog procesa, specifično, doprinosimo ojačavanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa/za decu za dijalog i uticaj na javne vlasti u domenu ostvarivanja prava deteta.

Ciljne grupe su deca uzrasta 14-18 godina; aktivisti organizacija civilnog društva; profesionalci koji rade sa/za decu. Krajnji korisnici su ministarstva i druge institucije javnog sektora koje rade na pitanjima ostvarivanja prava deteta;  organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava deteta; profesionalci koji rade sa decom i za decu.

Očekivani rezultati projekta

  • Uspostavljen stalan, nezavisan, održiv i efikasan kontrolni sistem praćenja napretka implementacije Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.
  • Organizacije civilnog društva koje se bave decom osnažile kapacitete da zastupaju interese dece iz svojih lokalnih zajednica i prate napredak u ostvarivanju Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.
  • Deca i mladi informisani o značaju praćenja procesa pridruživanja, mehanizmima uključivanja u proces praćenja i načinima uticaja na kreiranje javnih politika povezanih sa pravima deteta.

Ključne aktivnosti

 Izrada Alternativnog periodičnog izveštaja o napretku Srbije u ostvarivanju prava. Polazna osnova za ovaj proces jesu do sada izrađeni Alternativni izveštaji izradjeni u prethodnom periodu:

*Prvi alternativni izveštaj

*Drugi alternativni izveštaj

*Treći alternativni izveštaj

*Četvrti alternativni izveštaj

Osnov poređenja će biti izveštaj Saveta za sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23. Tim će izraditi jedan ažurirani Alternativni izveštaj (peti) i na taj način održati uspostavljeni, stalni, nezavisni sistem praćenja implementacije prava deteta, u okviru ovog poglavlja. Na osnovu do sada izrađenih alternativnih izveštaja možemo zaključiti da se akcioni plan za prava deteta realizuje sa velikim teškoćama i značajnim odstupanjima u pogledu rokova, da je došlo do usporenja realizacije AP 23 u celosti, pa i u delu koji se odnosi na prava deteta. Nezavisno praćenje je važo, jer se na osnovu državnih izveštaja može zaključiti da se implementacija AP 23 odvija u potpunosti i bez teškoća, što nije realna slika. Nezavisna analiza govori u prilog tome da su napredci skromni i suočeni sa brojnim izazovima. Izveštaj će sadržati nezavisne izvore informacija o pitanjima iz akcionog plana kao i osvrt na izveštaje Saveta u delovima gde se budu ustanovile razlike. Izveštaj će poslužiti civilnom društvu da utiče na kreatore javnih politika u domenu prava deteta, obezbeđujući relevantne informacije i osnovu za pokretanje kvalitetne javne debate. Takođe, na ovaj način se obezbeđuje kontrolni mehanizam za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na prava deteta.

Štampanje i distribucija izveštaja. Alternativni izveštaj će biti distribuiran javnosti na dva načina i to putem štampanog izdanja i putem elektronskog izdanja. Štampano izdanje je prevashodno namenjeno za organizacije, institucije i lokalne zajednice Zlatiborskog okruga, sa kojima je uspostavljena saradnja u prethodnom periodu. Za te potrebe planirano je da izveštaji budu štampani  u po 1000 primeraka svaki i distribuirani preko nove saradničke mreže organizacija na teritoriji svih 10 opština Zlatiborskog okruga, prvenstveno organizacijama koje se bave decom, formalnim i neformalnim grupama dece i mladih, institucijama koje se bave decom i mladima, lokalnim vlastima, roditeljima, korisnicima usluga organizacija civilnog društva sa kojima smo u prethodnom periodu ojačali saradnju kroz ovaj program. Elektronsko izdanje Izveštaja UCPD će učiniti dostupnim putem sajta i stranica društvenih mreža svim zainteresovanim stranama.

Prezentacije Alternativnog izveštaja. Prezentacije alternativnog izveštaja namenjene su stručnoj javnosti, te su  učesnici predstavnici OCD, predstavnici javnog sektora koji su u fokusu izveštaja, predstavnici ministarstava koji rade sa decom, škole, centari sa socijalni rad, i dr. Cilj prezentacija je da se stručna javnost, a naročito nosioci odgovornosti upoznaju sa preprekama, nedostacima i izazovima koji prate proces implementacije AP 23 u delu koji se odnosi na prava deteta. Ovo će biti i prilika da se otvori javna debata o pitanjima od važnosti za prava deteta u kontekstu EU integracija i da se nosioci odgovornosti pozovu na odgovornost.

Jačanje kapaciteta OCD za integraciju EU perspektive. Realizacija jednodnevne radionice imaće za cilj podizanje kapaciteta organizacija za aktivno učešće u procesu praćenja pregovaračkog procesa sa posebnim naglaskom na praćenje Akcionog plana 23, odnosno ostvarivanja prava deteta u okviru tog pregovaračkog poglavlja. Učesnici radionice su aktivisti četiri organizacije. Kroz 4 sesije će se analizirati sledeće programske oblasti: prava deteta u kontekstu pregovaračkog poglavlja 23; analiza akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 u delu koji se odnosi na           prava deteta; dosadašnja postignuća u realizaciji akcionog plana 23 u delu prava deteta; načini uticaja civilnog društva na pregovarački proces i značaj nezavisnog monitoringa realizacije akcionih planova.

Javni događaji za decu i mlade. U 5 opština će biti inicirana javna debata – set javnih događaja, čiji je cilj da se informišu prvenstveno deca, korisnici usluga i učesnici programa organizacija koje rade sa decom na lokalnom nivou, o procesu pregovaranja, načinima uticaja na pregovarački proces i značaju uključivanja dece u ovaj proces kao zainteresovane strane. Posebno će biti obuhvaćene postojeće aktivne grupe dece i mladih, formalne i neformalne. Očekivani broj učesnika javnih debata je oko 500 – po 100 u svakoj opštini. Primeniće se metodološki pristup prilagođen uzrastu učesnika, odnosno deci. Na ovim događajima pokušaćemo da formulišemo zajedničke preporuke i zaključke dece i organizacija koje rade sa decom u odnosu na specifičnosti njihovih lokalnih zajednica na temu ostvarivanja prava deteta u kontekstu procesa pridruživanja Srbije EU. Ove preporuke i zaključci biće sumirani u Alternativnom izveštaju i dostavljeni relevantnim institucijama i organizacijama.

Izrada pisanog priloga za EU Progress Report.   UCPD će izraditi pisani prilog za predstojeći EU Progress Report koji će biti fokusiran na ostvarivanje prava deteta iz AP 23. Koristeći se podacima koje smo prikupljali u prethodnim godinama, kao i podatke koje ćemo prikupiti u narednom periodu izradićemo prilog koji će biti zasnovan relevantnim podacima. UCPD je u ranijem periodu uvek dostavljao svoje priloge koji su našli svoje mesto u finalnom Progress Report i na taj način dodatno doprinosio procesu EU integracija.

Vidljivost projekta i komunikacija. Za potrebe efikasnije komunikacije sa građanima i osiguranja vidljivosti projekta UCPD koristi sopstveni sajt koji je kroz ovaj program prilagođen savremenim komunikacijskim trendovima kao i naloge na društvenim mrežama.

Related Projects

Start typing and press Enter to search